برچسب: اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط،قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

تصویر ثابت