برچسب: رأی وحدت رویه ۷۶۸

۰

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی(که بطور مستقیم در دادگاه کیفری یک طرح شده) است که وفق این رای وحدت رویه مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دیوان عالی کشور است

تصویر ثابت