برچسب: توقيف اموال منقول محكوم‌عليه كه نزد شخص ثالث است

تصویر ثابت