دسته: قوانین خاص کیفری

قوانین خاص کیفری شامل :

قوانین خاص درس حقوق جزا:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری

قانون جرایم رایانه ای(که البته به بخش تعزیرات اضافه شده)

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قوانین خاص درس آئین دادرسی کیفری:

قانون قاچاق کالا و ارز

قانون قاچاق انسان

قانون جرم سیاسی

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

قانون حمایت آمران به معروف

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند

آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

تصویر ثابت