برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۹۸ چه تغییراتی کرده است؟

برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۹۸ چه تغییراتی کرده است؟

طبق اعلام مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران آزمون وکالت این مرکز در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸ و سه هفته پس از برگزاری آزمون وکالت کانون وکلا برگزار خواهد شد

آزمون وکالت مرکز امور وکلا و کارشناسان و مشاوران در سال ۹۸ چه تغییراتی داشته است؟

۱.مواد و منابع آزمونی :

در سال های گذشته مواد امتحانی متون فقه در حد تحریرالوسیله، آئین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی، امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت اسناد و املاک بود اما در سال ۱۳۹۸ قانون امور حسبی بعنوان یکی از قوانین خاص،زیرمجموعه درس مدنی قرار گرفته و مستقلا از آن سوالی طرح نمیشود و همچنین دروس آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به آن اضافه شده است

 

۲.عدم نیاز به کارت پایان خدمت :

در سال های گذشته شرط شرکت در این آزمون داشتن کارت پایان خدمت الزامی بود اما در آزمون سال ۹۸ الزامی نیست (مـــدرک نشـــان دهنده وضعیت نظـــام وظیفه برای آقایـــان اعم از کارت پایـــان خدمت،گواهی معافیت دائـــم یا موقت و در خصوص افرادی که در حال ســـپری کردن خدمت وظیفه عمومی هســـتند یـــا در مهلـــت قانونـــی اعزام بـــه خدمت پس از اتمـــام معافیت تحصیلی هســـتند، مـــدارک مثبت این وضعیت باید ارســـال شـــود…)

 

۳.عدم انتخاب شهر درموقع ثبت نام و عدم بومی گزینی:

در سالهای گذشته میبایست شهری که قصد فعالیت در آن را دارید را انتخاب و با داوطلبان آن حوزه رقابت میکردید اما در آزمون وکالت ۹۸ این امر تغییر یافته و پس از آزمون برطبق رتبه خود انتخاب شهر میکنید.در واقع آزمون بصورت سراسری برگزار و پس از اعلام نتایج انتخاب شهر میشود (شبیه کارشناسی ارشد) در آگهی آمده است :

محل شـــرکت در آزمـــون را انتخـــاب میکننـــد و انتخاب ً متقاضیـــان در هنـــگام ثبـــت نـــام، صرفـــا حـــوزه قضایـــی محل خدمـــت پس از اعام اولیـــه نتیجه آزمون توســـط داوطلبـــان انجام خواهد شـــد. نحـــوه انتخاب حوزه قضایـــی و ضوابط حاکـــم بر آن همزمان بـــا اعام نتایـــج اولیه، اطاع رســـانی خواهد شـــد

۴.شرط سنی:

در سالهای گذشته شرط شرکت در این آژمون داشتن حداقل ۲۲ سال بود ولی برای این آزمون شرط سنی (حداکثر و حداقل ) در نظر گرفته نشده

 

۵. عدم نیاز به اتمام و اخذ مدرک کارشناسی!:

در سالهای گذشته شرط شرکت در آزمون داشتن حداقل مدرک کارشناسی بود اما در آزمون سال ۹۸ ارائه گواهی اشتغال به تحصیل هم کافیست.در آگهی آمده است : گواهـــی فراغـــت از تحصیـــل یـــا گواهی اشـــتغال به تحصیـــل در مقطع کارشناســـی یا بالاتر رشـــته  حقـــوق (گرایش هـــای مختلـــف حقوق و فقـــه و مبانی حقـــوق اســـامی) از دانشـــکده های معتبر داخلـــی یـــا خارجـــی (در حالـــت اخیر، بـــه شـــرط ارزیابی رســـمی)

 

دکتر احمدرضا تحریری

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر ثابت